Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

PKT. I

Gwarantem jest producent który, udziela gwarancji na swoje produkty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem , że zostaną one zamontowane oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem wg Zasad Montażu , Użytkowania oraz Konserwacji Wyrobu zamieszczonymi w Karcie Gwarancyjnej.

PKT. II

Okres gwarancji obejmuje: 24 miesiące od potwierdzonej daty na dowodzie zakupu ( faktura , paragon ).Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy reklamowanego elementu ( wyrobu ) , licząc od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia wykonania naprawy . Okres ten powinien być potwierdzony w karcie gwarancyjnej.

PKT. III

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać pisemnie w miejscu zakupu towaru oraz przedstawić prawidłowo wypełnioną Kartę Gwarancyjną , Kartę Wyrobu oraz dokument poświadczający zakup ( faktura , paragon ). Karta Gwarancyjna oraz Karta Wyrobu są dołączone do każdego wyrobu a obowiązkiem Kupującego jest odebranie ( od Sprzedającego ) i przechowywanie ich przez okres gwarancji. W przypadku utraty Karty Gwarancyjnej nowa nie jest wydawana.

PKT. IV

Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie jak najkrótszym terminie w uzgodnieniu z kupującym , nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego niemożliwe było przeprowadzenie jakichkolwiek czynności ( oględziny , naprawa , wymiana) w tym terminie - zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi.

PKT. V

Gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej kwalifikacji ujawnionych wad ukrytych oraz sposobu ich usunięcia. W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy , Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wadliwego produktu z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.

PKT. VI

Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie wyrobów wynikłe z innych przyczyn niż wady w nich tkwiące. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

mechaniczne uszkodzenia oraz wywołane nimi wady

uszkodzenia mechaniczne nie stwierdzone przy odbiorze , a mogące wystąpić w wyniku nieprawidłowego transportu , przechowywania , montażu bądź użytkowania ( w tym szkody spowodowane przez zwierzęta domowe ) eksploatację niezgodną z przeznaczeniem wyrobu

nieprawidłowy montaż

wady powstałe wskutek niedbałości lub niewiedzy kupującego

wady powstałe wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (niewłaściwe środki do mycia , narażenie wyrobu na działanie środków chemicznych takich jak: tynk, gips, zaprawa budowlana, farby i lakiery itp.)

wyroby użytkowane w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci

wady powstałe wskutek czyszczenia ich gruboziarnistymi i agresywnymi środkami chemicznymi

czynności przewidziane do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt przez Kupującego jak okresowa konserwacja oraz regulacja

nieznaczne mogące wystąpić różnice w odcieniu i rozkładzie intensywności barw poszczególnych elementów drzwi pomalowanych farbami transparentnymi które są charakterystyczne dla grupy naturalnych drewnianych wyrobów( w tym również charakterystyczne nieznaczne nierówności wzdłuż rocznych (wczesnych i późnych ) przyrostów

naturalne zużycie wyrobu podczas eksploatacji w tym naturalne zmiany barwy wynikające z upływu czasu

wadliwe działanie wyrobu , na skutek uszkodzeń powstałych w wyniku przypadków losowych niezależnych od Gwaranta i warunków eksploatacji ( pożar ,powódź , włamanie itp.)

PKT. VII

Utrata praw wynikających z niniejszej gwarancji zachodzi w przypadku:

samowolnego dokonania jakichkolwiek przeróbek lub naruszenia konstrukcji wyrobu ( skracanie, struganie , montaż dodatkowych okuć itp. ) zarówno w skrzydle jak i ościeżnicy

braku ( zgubieniu ) któregokolwiek z dokumentów ; Karta Gwarancyjna , Karta Wyrobu , dowód zakupu

dy Karta Gwarancyjna nie zawiera daty zakupu , podpisu i pieczęci sprzedawcy lub gdy dokonano w niej jakiekolwiek korekty przez osoby nieuprawnione

PKT. VIII

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami związanymi z załatwieniem tej reklamacji.

PKT. IX

Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania wyrobu , jego niewłaściwej obsługi , montażu oraz konserwacji oraz innych przyczyn nie wynikających z winy Gwaranta mogą być usunięte tylko i wyłącznie na koszt Kupującego.

PKT. X

Dokonanie zakupu i przyjęcie Karty Gwarancyjnej przez Kupującego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.

PKT. XI

W sprawach nie ujętych warunkami gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.